Нээлттэй2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260014 Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгуулах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260013 Данс андуурсан тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260012 Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгох тухай 661
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260011 Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260010 Барилга барихад шаардлагатай талбай гаргаж өгнө үү. 657
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260009 Эзэмшлийн газраа өмчлөлийн болгох тухай 656
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260008 Газар хүссэн тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260007 Газрын гэрээг сунгуулах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260006 Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгох тухай 653
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260005 Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулалтийн тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260004 Эзэмшлийн газраа өмчлөлийн болгох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260003 Эзэмшлийн газраа өмчлөлийн болгох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 26 Бичгээр Өргөдөл
1710260002 Газрын хэмжээ хягзаарыг сэргээх тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 24 Бичгээр Өргөдөл
1710240003 Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгуулах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 24 Бичгээр Өргөдөл
1710240002 Сум хөгжүүлэх сангийн зээл, төсөл шалгаруулалтын талаар
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 23 Бичгээр Өргөдөл
1710230006 сум хөгжүүлэх сангийн зээл төлөлтийн тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 23 Бичгээр Өргөдөл
1710230005 Ажилд орох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 23 Бичгээр Өргөдөл
1710230004 Дулааны шугамд холбогдох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 23 Бичгээр Өргөдөл
1710230003 Шинээр газар өмчлөх тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 10 сарын 23 Бичгээр Өргөдөл
1710230002 Эзэмшлийн газраа өмчлөлийн болгох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”