Энэхүү өргөдлийг шинээр газар өмчилж авахыг хүссэн иргэн гаргана.
ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 133 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН
ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
   Дорногвь    аймгийн
   Сайншанд    сумын газрын даамал-д

Өргөдөл гаргагчийн :
1. Овог    
2. Эцэг/эх/-ийн нэр    
3. Нэр    
4. Иргэний үнэмлэхийн дугаар  
5. Регистерийн дугаар    
6. Төрсөн аймаг, хот   
сум, дүүрэг    
7. Үндэс угсаа    
8. Оршин суугаа хаяг    
9. Утасны дугаар /ажил/ 
/гэр/  
/гар утас/    
10. Электрон шуудангийн хаяг  
11. Өмчилж авах газрын засаг захиргаа, нуиаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал, байршил  
12. Өмчилж авахыг хүссэн газраа эзэмшиж байсан эсэх  
13. Хүсэлт гаргасан газрын нийт хэмжээ :   Уртм, Өргөнм, Талбайм2/га/ (Талбайн хэмжээ гео метрийн зөв биш дүрстэй бол тайлбарыг бичнэ)
Та "Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль"-ийн 20 дугаар зүйлд зааснаар дараахь баримт бичгийг өргөдөлдөө заавал хавсаргана:
1 Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
2 Оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга /тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт
3 Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь
4 Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг оруулсан тойм зураг
Өргөдөлд хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.

Өргөдөл хүлээн авсан

   Дорногвь    аймгийн    Сайншанд    сумын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан
овогтой
хүлээн авч, өргөдөл бүртгэлийн . . . . . -д бүртгэв.


/гарын үсэг/________________________
Өргөдөл гаргасан

/гарын үсэг/________________________

оны сарын өдөр